Voordat we met het juridische beginnen, wilden we nog een paar persoonlijke woorden zeggen.

Gegevensbescherming is voor ons uiterst belangrijk. Ook wij zijn mensen en willen natuurlijk niet dat privégegevens en informatie in verkeerde handen vallen of zelfs misbruikt worden. Als klant mag u geen nadelen ondervinden, maar een geweldige service ervaren. Daarom doen we alles wat menselijk mogelijk is, zodat u kunt genieten van de auto-ervaring. LXRY heeft er altijd naar gestreefd een moreel gezond bedrijf te zijn. We zijn geen uitzondering als het gaat om gegevensbescherming. Ik sta hiervoor in met mijn naam.

Khan, algemeen directeur van LXRY MVMNT GmbH

Verklaring inzake gegevensbescherming

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit bij het beheer van LXRY MVMNT GmbH. Het gebruik van de LXRY MVMNT GmbH-website is over het algemeen mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die van toepassing zijn op LXRY MVMNT GmbH. Door middel van deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen geïnformeerd over hun rechten door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring.

LXRY MVMNT GmbH heeft als verwerkingsverantwoordelijke tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Desalniettemin kunnen datatransmissies via internet over het algemeen beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van LXRY MVMNT GmbH is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door de Europese richtlijn en regelgever bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken we de volgende termen:

 • a) Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de “betrokkene” genoemd). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien, direct of indirect, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer bijzondere kenmerken, de uiting van het fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.
 • b) Betrokkene De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de controller worden verwerkt.
 • c) Verwerking Verwerking is elk proces of reeks van processen die worden uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, organisatie, organisatie, opslag, aanpassing of wijziging, lezen, opvragen, enz. Gebruik, openbaarmaking door verzending, distributie of enige andere vorm van voorziening, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.
 • d) Beperking van verwerking Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.
 • e) Profilering Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die erin bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid om persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
 • f) Pseudonimisering Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat persoonsgegevens worden niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • g) Verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen voor deze verwerking worden gespecificeerd door het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn naamgeving worden verstrekt overeenkomstig het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten.
 • h) Verwerker De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • i) Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.
 • j) Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, behalve de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker.
 • k) Toestemming Toestemming is elke uiting van wil die vrijwillig door de betrokkene voor het specifieke geval op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig wordt gegeven in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft dat zij de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben verwerken Gegevens zijn het daarmee eens.

2. Naam en adres van de controller

Verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met gegevensbeschermingskarakter zijn:

LXRY MVMNT GmbH

Keplerstrasse 2

39104 Magdeburg

Duitsland

Tel.: 0391 55684917

E-mail: hello@luxury-movement.com

Website: www.LUXURY-MOVEMENT.com

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de controller is:

Mr. Akmal Khan

LXRY MVMNT GmbH

Keplerstrasse 2

39104 Magdeburg

Duitsland

Tel.: 0391 55684917

E-mail: hello@luxury-movement.com

Website: www.LUXURY-MOVEMENT.com

Elke betrokkene kan op elk moment rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

4. Cookies

De website van LXRY MVMNT GmbH maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Met de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door cookies te gebruiken, kan LXRY MVMNT GmbH gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Een cookie kan worden gebruikt om de informatie en aanbiedingen op onze website te optimaliseren in het belang van de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die bijvoorbeeld cookies gebruikt, hoeft zijn toegangsgegevens niet elke keer dat hij de website bezoekt in te voeren, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde met een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig worden benut.

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van LXRY MVMNT GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde verwijzer), (4) de subwebsites die gebruikmaken van een toegangssysteem op onze website kan worden beheerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres),

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt LXRY MVMNT GmbH geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is eerder vereist om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren en ( 4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor wetshandhaving in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door LXRY MVMNT GmbH en ook met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

6. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de gegevensbeheerder te registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van resultaten van het respectieve invoermasker dat wordt gebruikt voor registratie. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn ingevoerd, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de controller en voor hun eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan de overdracht aan een of meer verwerkers regelen, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend voor intern gebruik zal verwerken,

Door te registreren op de website van de controller, worden het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider van de betrokkene (ISP), de datum en tijd van registratie ook opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat misbruik van onze diensten alleen op deze manier kan worden voorkomen en, indien nodig, deze gegevens maken het mogelijk misdaden te onderzoeken. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de gegevensbeheerder te beveiligen. Deze gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze door te geven of de doorgifte dient ter vervolging.

De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens dient de gegevensbeheerder om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonlijke gegevens op elk moment te wijzigen of volledig uit de database van de controller te verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene op elk moment op verzoek informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene worden opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of advies van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarvereisten zijn. Het volledige personeel van de controller is in dit verband als contactpersoon voor de betrokkene beschikbaar.

7. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de LXRY MVMNT GmbH-website krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, wordt bepaald uit het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt.

LXRY MVMNT GmbH informeert zijn klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat door de betrokkene voor het eerst is ingevoerd voor het verzenden van de nieuwsbrief via een dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij het registreren voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen begrijpen en dient daarom als wettelijke bescherming voor de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd of dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor een registratie in dit verband, zoals het geval zou kunnen zijn in geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische omstandigheden. De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de nieuwsbriefservice worden niet doorgegeven aan derden. De betrokkene kan op elk moment het abonnement op onze nieuwsbrief opzeggen. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van toestemming is er in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Er is ook de mogelijkheid om u op elk moment rechtstreeks af te melden op de website van de controller of om de controller op een andere manier te informeren.

8. Volgen van de nieuwsbrief

De nieuwsbrieven van LXRY MVMNT GmbH bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling zijn verzonden om opname van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het slagen of mislukken van online marketingcampagnes. Met behulp van de ingesloten trackingpixel kan LXRY MVMNT GmbH herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden opgeslagen en geëvalueerd door de gegevensbeheerder om het verzenden van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke toestemmingsverklaring die hierop betrekking heeft in te trekken, die wordt gemaakt via de dubbele opt-in-procedure. Na intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, interpreteert LXRY MVMNT GmbH deze automatisch als een intrekking.

9. Contact via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de website van LXRY MVMNT GmbH informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke gegevens die vrijwillig worden overgedragen van een betrokkene naar de gegevensbeheerder, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene.

10. Reageer functie in de blog op de website

LXRY MVMNT GmbH biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogposts achter te laten op een blog op de website van de controller. Een blog is een portaal, meestal openbaar toegankelijk, waarop een website, waarin een of meer mensen, die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen posten of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, wordt naast de opmerkingen die de betrokkene heeft achtergelaten, informatie over het tijdstip waarop de opmerking is ingevoerd en de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Bovendien wordt ook het IP-adres geregistreerd dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokkene. Dit IP-adres wordt om veiligheidsredenen opgeslagen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt door een opmerking te plaatsen of illegale inhoud te plaatsen. De opslag van deze persoonsgegevens is dan ook in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij zich in geval van overtreding eventueel kan vrijgeven.

11. Abonnement op opmerkingen in de blog op de website

De opmerkingen op de LXRY MVMNT GmbH-blog kunnen in het algemeen worden onderschreven door derden. In het bijzonder is het voor een commentator mogelijk om zich te abonneren op de reacties na een reactie op een bepaald blogbericht.

Als een betrokkene de optie kiest om zich op opmerkingen te abonneren, stuurt de controller een automatische bevestigingsmail om te controleren of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres echt voor hen is Optie. De mogelijkheid om u te abonneren op opmerkingen kan op elk moment worden beëindigd.

12. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of als dit wordt gedaan door de Europese wetgever of andere wetgever in wet- of regelgeving, welke van de verwerkingsverantwoordelijken is onderworpen aan, werd verstrekt.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een opslagperiode voorgeschreven door de Europese richtlijn en ordonnateur of een andere verantwoordelijke wetgever verloopt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

13. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging Elke betrokkene heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgever om de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen of er persoonsgegevens over hen worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.
 • b) Recht op informatie Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om te allen tijde gratis informatie te krijgen van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Verder heeft de Europese richtlijn- en regelgever de betrokkene informatie verstrekt over de volgende informatie:
  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name voor ontvangers in derde landen of met internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die erop betrekking hebben of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking voor de betrokkene
  • De betrokkene heeft ook het recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de overdracht.
  • Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.
 • c) Recht op rectificatie Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat wordt verleend door de Europese richtlijn en regelgever om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens over hen te vragen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen – ook door middel van een aanvullende verklaring.
 • Als een betrokkene dit recht op correctie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.
 • d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten) Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgever om de verantwoordelijke persoon te verplichten hun persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen, als een van de volgende Redenen zijn van toepassing en als verwerking niet nodig is:
  • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a), AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG Verwerking a.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonlijke gegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.
  • Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoonlijke gegevens door LXRY MVMNT GmbH wil laten verwijderen, kunnen ze te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van LXRY MVMNT GmbH zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.
  • Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door LXRY MVMNT GmbH en ons bedrijf als verantwoordelijke persoon is verplicht om de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 AVG, neemt LXRY MVMNT GmbH passende maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten , ook van technische aard, om andere gegevensbeheerders die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens van deze andere gegevensbeheerders heeft verwijderd heeft om persoonsgegevens verzocht voor zover verwerking niet nodig is.De medewerker van LXRY MVMNT GmbH zorgt in individuele gevallen voor het nodige.
 • e) Recht op beperking van verwerking Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
  • Als aan een van de bovenstaande vereisten is voldaan en een betrokkene de beperking van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen bij LXRY MVMNT GmbH wil aanvragen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van LXRY MVMNT GmbH zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.
 • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om de persoonsgegevens over hen, die door de betrokkene aan een verantwoordelijke persoon zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat. Je hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid . 2 letter a GDPR of op basis van een contract in overeenstemming met artikel 6 par. 1 letter b GDPR en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen,
 • Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens in overeenstemming met artikel 20, lid 1 AVG, het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon naar de andere te laten overdragen, als dit technisch haalbaar is en zo ja, dit laat de rechten en vrijheden van andere mensen onverlet.
 • Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van LXRY MVMNT GmbH.
 • g) Recht van bezwaar Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, te allen tijde is tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen zijn gebaseerd, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1 letter e of f DS-GVO vindt plaats om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
 • In het geval van bezwaar zal LXRY MVMNT GmbH de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende redenen kunnen aantonen voor verwerking die de bescherming, de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overtreffen, of de verwerking dient om te doen gelden, uit te oefenen of Verdediging van juridische claims.
 • Als LXRY MVMNT GmbH persoonsgegevens verwerkt om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van LXRY MVMNT GmbH voor directmarketingdoeleinden, zal LXRY MVMNT GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.
 • Bovendien heeft de betrokken persoon het recht, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, die wordt uitgevoerd door LXRY MVMNT GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 DS GGO’s om bezwaar aan te tekenen, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.
 • Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van LXRY MVMNT GmbH of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht om bezwaar te maken in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.
 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, waaronder profilering Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die rechtsgevolgen daartegen heeft of het heeft eveneens significante gevolgen, tenzij besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) als gevolg van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen,is toegestaan en deze wettelijke bepalingen bevatten passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 • Als de beslissing (1) nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon of (2) het wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt LXRY MVMNT GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden te beschermen, evenals de om de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder in ieder geval het recht om de tussenkomst van een persoon door de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, om zijn eigen standpunt te geven en de beslissing te betwisten.
 • Als de betrokkene rechten wil laten gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.
 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming Elke persoon die getroffen wordt door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat verleend wordt door de Europese richtlijn en regelgever om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.
 • Als de betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

  14. Gegevensbescherming voor applicaties en in het sollicitatieproces

  De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van het aanvraagproces. Verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval als een aanvrager de relevante aanvraagdocumenten elektronisch naar de verantwoordelijke voor de verwerking stuurt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Indien de verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de doorgestuurde gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie conform de wettelijke bepalingen. Als de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, de aanvraagdocumenten worden automatisch verwijderd twee maanden na de aankondiging van het afwijzingsbesluit, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld de verplichting om bewijs te leveren in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

  15. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Facebook

  De controller heeft op deze website componenten van het Facebook-bedrijf geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

  Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt dat wordt beheerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers doorgaans in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt de gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

  Facebook wordt beheerd door Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Als een getroffen persoon buiten de VS of Canada woont, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

  Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Facebook Component zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Facebook-component wordt gedownload van Facebook. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Facebook kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

  Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook elke keer dat onze website door de betrokkene wordt bezocht en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen aan het respectievelijke Facebook-account van de betrokkene door Facebook. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen drukt, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk” -knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op .

  Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website bij Facebook is ingelogd; dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Facebook-component klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij of zij de verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

  Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken de datatransmissie naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

  16. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google AdSense

  De controller heeft Google AdSense op deze website geïntegreerd. Google AdSense is een online service waarmee advertenties op sites van derden kunnen worden geplaatst. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties die worden weergegeven op sites van derden selecteert om overeen te komen met de inhoud van de respectieve site van derden. Google AdSense staat op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker toe, die wordt geïmplementeerd door het genereren van individuele gebruikersprofielen.

  De Google AdSense-component wordt beheerd door Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

  Het doel van de Google AdSense-component is om advertenties op onze website te integreren. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Alphabet Inc. het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Google AdSense-component Om gegevens over te dragen aan Alphabet Inc. ten behoeve van online adverteren en commissie-afwikkeling.

  De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een reeds door Alphabet Inc. geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

  Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in websites om logboekregistratie en logbestandanalyse mogelijk te maken, waardoor statistische analyse kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Alphabet Inc. herkennen of en wanneer een website door een betrokkene is geopend en op welke links door de betrokkene is geklikt. Trackingpixels worden onder meer gebruikt om de bezoekersstroom naar een website te evalueren.

  Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie, die ook het IP-adres bevat en nodig is voor het opnemen en factureren van de weergegeven advertenties, overgedragen aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan deze persoonlijke informatie die via het technische proces is verzameld, delen met derden.

  Google AdSense wordt in meer detail uitgelegd onder deze link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

  17. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

  De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyse-service. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder meer gegevens van welke website een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzer), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

  De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

  De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyse via Google Analytics. Met deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google verkort en geanonimiseerd als de toegang tot onze website afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere overeenkomstsluitende staat van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

  Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren, voor ons online rapporten op te stellen die de activiteiten op onze website weergeven, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

  Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Google Analytics-component Gegevens naar Google verzenden voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om

  De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, delen met derden.

  De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

  Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden verzonden naar Google Analytics. Google beschouwt de installatie van de browser-add-on als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, de betrokkene moet de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokken persoon of een andere persoon die binnen zijn invloedssfeer valt, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

  Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

  18. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google-remarketing

  De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google Remarketing-services geïntegreerd. Google-remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan tonen aan internetgebruikers die de website van het bedrijf eerder hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf daarom in staat om gebruikersgerelateerde advertenties te maken en bijgevolg voor de internetgebruiker relevante advertenties te tonen.

  Google Remarketing wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

  Het doel van Google-remarketing is om interessegerelateerde advertenties weer te geven. Met Google-remarketing kunnen we advertenties weergeven via het advertentienetwerk van Google of ze weergeven op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

  Google-remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google de bezoeker van onze website herkennen als hij vervolgens websites oproept die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer u een website bezoekt waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch met Google. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de gebruiker of surfgedrag, die Google onder meer gebruikt voor het tonen van voor interesses relevante advertenties.

  Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, delen met derden.

  De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

  Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene toegang krijgen tot de link www.google.de/settings/ads van elk van de internetbrowsers die ze gebruiken en de gewenste instellingen daar maken.

  Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

  19. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google+

  De controller heeft de Google+ knop als onderdeel van deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt dat wordt beheerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers doorgaans in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer privéprofielen aanmaken, foto’s uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

  Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

  Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Google+ knop, een weergave van de bijbehorende Google+ Knop van Google. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

  Als de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google elke keer dat onze website door de betrokkene wordt bezocht en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en door Google toegewezen aan het respectievelijke Google+ account van de betrokken persoon.

  Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Google+ knoppen drukt en dus een Google +1 -aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de aanbeveling van Google +1 van de betrokkene op en maakt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de door de betrokkene aanvaarde voorwaarden. Een Google + 1-aanbeveling van de betrokkene op deze website zal vervolgens worden gebruikt samen met andere persoonlijke gegevens, zoals de naam van het Google +1 -account dat door de betrokkene wordt gebruikt en de foto die in deze gegevens is opgeslagen in andere Google-services. bijvoorbeeld de zoekmachine resultaten van de Google zoekmachine, opgeslagen en verwerkt in het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties. Google kan het bezoek aan deze website ook koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens. Google registreert deze persoonlijke informatie ook met het doel de verschillende Google-services te verbeteren of te optimaliseren.

  Google ontvangt via de Google+ knop altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene bij het inloggen op onze website bij Google+ is ingelogd; Dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Google+ knop klikt.

  Als de betrokkene geen persoonlijke gegevens aan Google wil overdragen, kunnen ze een dergelijke overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Google+ account voordat hij onze website oproept.

  Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google + 1-knop is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

  20. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdWords

  De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekresultaten van Google als het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde trefwoorden specificeren, waardoor een advertentie alleen in de zoekresultaten van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker met de zoekmachine een zoekwoordrelevant zoekresultaat ophaalt. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties verspreid op onderwerpgerelateerde websites met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de eerder gedefinieerde zoekwoorden.

  Google AdWords wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

  Het doel van Google AdWords is om onze website te adverteren door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op de websites van externe bedrijven en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en door advertenties van derden op onze website weer te geven.

  Als een betrokkene via een Google-advertentie onze website bereikt, wordt door Google een zogenaamde conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene geplaatst. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina’s, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, zijn geopend op onze website. De conversiecookie stelt zowel ons als Google in staat te begrijpen of een betrokkene die via een AdWords-advertentie naar onze website is gekomen, verkopen heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.

  De door het gebruik van de conversiecookie verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te genereren. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat naar ons is verwezen via AdWords-advertenties, d.w.z. om het succes of falen van de respectieve AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren . Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokkene te identificeren.

  De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, delen met derden.

  De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een reeds door Google AdWords ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

  Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene toegang krijgen tot de link www.google.de/settings/ads van elk van de internetbrowsers die ze gebruiken en de gewenste instellingen daar maken.

  Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

  21. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Instagram

  De controller heeft op deze website componenten van de Instagram-dienst geïntegreerd. Instagram is een dienst die kwalificeert als een audiovisueel platform en waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en dergelijke gegevens ook op andere sociale netwerken kunnen verspreiden.

  Instagram wordt beheerd door Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

  Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Instagram-component gevraagd om een weergave van het overeenkomstige onderdeel van Instagram te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Instagram kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

  Als de betrokkene tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd, herkent Instagram elke keer dat onze website door de betrokkene wordt bezocht en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan het respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, worden de daarmee verzonden gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en opgeslagen en verwerkt door Instagram.

  Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website bij Instagram is ingelogd; dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Instagram-component klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Instagram wordt verzonden, kunnen ze de verzending voorkomen door uit te loggen bij hun Instagram-account voordat ze onze website bezoeken.

  Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

  22. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Jetpack voor WordPress

  De datacontroller heeft Jetpack op deze website geïntegreerd. Jetpack is een WordPress plug-in, die de beheerder van een op WordPress gebaseerde website extra functies biedt. Jetpack geeft de website-exploitant onder meer een overzicht van de bezoekers van de site. De weergave van gerelateerde artikelen en publicaties of de mogelijkheid om inhoud op de pagina te delen, verhoogt ook het aantal bezoekers. Daarnaast zijn beveiligingsfuncties geïntegreerd in Jetpack, zodat een website die Jetpack gebruikt beter is beschermd tegen brute force-aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van de afbeeldingen die op de website zijn geïntegreerd.

  De Jetpack-plug-in voor WordPress wordt beheerd door Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, VS. De werkmaatschappij maakt gebruik van de trackingtechnologie van Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, VS.

  Jetpack plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Jetpack-component gevraagd om gegevens te gebruiken voor analysedoeleinden worden verzonden naar Automattic. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Automattic kennis van data die vervolgens wordt gebruikt om een overzicht van websitebezoeken te creëren. De op deze manier verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokken persoon te analyseren, die de website van de controller hebben bezocht en worden geëvalueerd met als doel de website te optimaliseren. De via de Jetpack-component verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens worden ook bekend bij Quantcast. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

  De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Automattic / Quantcast een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kunnen cookies die al door Automattic zijn ingesteld, op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

  Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de gegevens die zijn gegenereerd door de Jetpack-cookie met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Automattic / Quantcast en om dit te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene op de opt-out-knop drukken onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/, die een opt-out-cookie plaatst. De opt-out-cookie die met het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

  Met de instelling van de opt-out-cookie bestaat er echter de mogelijkheid dat de websites van de verantwoordelijke voor de verwerking niet meer volledig voor de betrokkene kunnen worden gebruikt.

  De toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming van Automattic zijn beschikbaar op https://automattic.com/privacy/. De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Quantcast zijn beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/.

  23. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van LinkedIn

  De controller heeft geïntegreerde componenten van de LinkedIn Corporation op deze website. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

  LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, is verantwoordelijk voor gegevensbeschermingsaangelegenheden buiten de Verenigde Staten.

  Elke keer dat onze website wordt bezocht, die is uitgerust met een LinkedIn-component (LinkedIn-plug-in), zorgt deze component ervoor dat de browser die door de betrokkene wordt gebruikt, een overeenkomstige weergave van de LinkedIn-component downloadt. Meer informatie over de LinkedIn-plug-ins is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces verwerft LinkedIn kennis over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

  Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij LinkedIn, herkent LinkedIn elke keer dat onze website wordt bezocht door de betrokkene en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en toegewezen aan het respectievelijke LinkedIn-account van de betrokkene door LinkedIn. Als de betrokkene op een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop klikt, wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

  LinkedIn ontvangt via het LinkedIn-onderdeel altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website op LinkedIn is ingelogd; dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de LinkedIn-component klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar LinkedIn wordt verzonden, kunnen ze de verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn LinkedIn-account voordat hij onze website bezoekt.

  Op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls biedt LinkedIn de mogelijkheid om u af te melden voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties, en om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van LinkedIn zijn beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het LinkedIn-cookiebeleid is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

  24. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Twitter

  De controller heeft Twitter-componenten op deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets kunnen publiceren en verspreiden, d.w.z. korte berichten die beperkt zijn tot 280 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor iedereen die niet is ingelogd op Twitter. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Met Twitter kan ook een breed publiek worden aangesproken via hashtags, links of retweets.

  Twitter wordt beheerd door Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

  Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Twitter-component gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen is te vinden op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Twitter kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van het integreren van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website opnieuw te verspreiden,

  Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Twitter, herkent Twitter elke keer dat onze website wordt bezocht door de betrokkene en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en door Twitter toegewezen aan het respectieve Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, worden de daarmee verzonden gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

  Twitter ontvangt via het Twitter-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website bij Twitter is ingelogd; dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Twitter-component klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Twitter wordt verzonden, kan hij of zij de verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn Twitter-account voordat hij onze website bezoekt.

  De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Twitter zijn beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=de.

  25. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Xing

  De controller heeft op deze website Xing-componenten geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. De individuele gebruikers kunnen bij Xing een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen maken of vacatures publiceren op Xing.

  Xing wordt beheerd door XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

  Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Xing-component (Xing-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Xing Component zorgt ervoor dat een weergave van de corresponderende Xing-component wordt gedownload van Xing. Meer informatie over de Xing-plug-ins is te vinden op https://dev.xing.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Xing kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

  Als de betrokkene tegelijkertijd bij Xing is ingelogd, herkent Xing elke keer dat onze website door de betrokkene wordt bezocht en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Xing-component en toegewezen aan het relevante Xing-account van de betrokkene door Xing. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Xing-knoppen klikt, bijvoorbeeld op de knop “Delen”, wijst Xing deze informatie toe aan het persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

  Xing ontvangt via de Xing-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het bezoeken van onze website bij Xing is ingelogd; dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene op de Xing-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Xing wordt gestuurd, kan hij of zij de verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn Xing-account voordat hij onze website bezoekt.

  De door Xing gepubliceerde gegevensbeschermingsvoorschriften, die beschikbaar zijn op https://www.xing.com/privacy, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Xing. Xing heeft ook informatie over gegevensbescherming gepubliceerd voor de XING-deelknop op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

  26. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van YouTube

  De controller heeft op deze website YouTube-componenten geïntegreerd. YouTube is een internetvideo-portaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, evalueren en erop kunnen reageren. YouTube staat de publicatie van alle soorten video’s toe, daarom kunnen complete films en tv-programma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of video’s die door gebruikers zelf zijn gemaakt, worden opgeroepen via het internetportaal.

  YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

  Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve YouTube-component gevraagd om een weergave van de bijbehorende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces worden YouTube en Google geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

  Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina op te roepen die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectievelijke YouTube-account van de betrokken persoon.

  YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website bij YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kan hij of zij de verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn YouTube-account voordat hij onze website bezoekt.

  De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsregels, die beschikbaar zijn op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

  27. Betaalmethode: gegevensbeschermingsregels voor Klarna als betaalmethode

  De controller heeft op deze website componenten van Klarna geïntegreerd. Klarna is een online betalingsdienstaanbieder die aankoop op rekening of flexibele betaling in termijnen mogelijk maakt. Klarna biedt ook andere diensten aan, zoals kopersbescherming of een identiteits- en kredietcontrole.

  Klarna wordt beheerd door Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

  Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online winkel “aankoop op rekening” of “huurkoop” als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokken persoon automatisch naar Klarna verzonden. Door een van deze betalingsopties te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens, die nodig is voor de verwerking van de factuur of betaling op afbetaling of voor identiteits- en kredietcontrole. 

  De persoonlijke gegevens die naar Klarna worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om een factuur of betaling op afbetaling te verwerken . Om het koopcontract te verwerken, zijn ook persoonlijke gegevens met betrekking tot de respectievelijke bestelling nodig. In het bijzonder kan er onderlinge uitwisseling van betalingsinformatie zijn, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, aantal artikelen, itemnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingheffingen, informatie over eerder koopgedrag of andere informatie over de financiële situatie van de betrokken persoon . 

  Het doel van de overdracht van de gegevens is met name identiteitsverificatie, betalingsadministratie en fraudepreventie. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt Klarna met name persoonsgegevens als er een gerechtvaardigd belang is bij de overdracht. Klarna geeft de persoonsgegevens die tussen Klarna en de verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgewisseld door aan kredietinstellingen. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren.

  Klarna geeft de persoonsgegevens ook door aan geaffilieerde bedrijven (Klarna Group) en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens namens hem moeten worden verwerkt.

  Om te beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie, verzamelt en gebruikt Klarna gegevens en informatie over het eerdere betalingsgedrag en de waarschijnlijkheidswaarden van de persoon voor zijn gedrag in de toekomst (zogenaamde scoring). De score wordt berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische methoden. 

  De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van Klarna in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking. 

  Klarna’s huidige regelgeving inzake gegevensbescherming is te vinden op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

  28. Betaalmethode: Gegevensbeschermingsregels voor PayPal als betaalmethode

  De controller heeft PayPal-componenten op deze website geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. PayPal heeft ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te doen of betalingen te ontvangen. PayPal treedt ook op als trustee en biedt kopersbeschermingsdiensten.

  De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

  Als de betrokkene “PayPal” selecteert als betalingsoptie tijdens het bestelproces in onze online winkel, worden de gegevens van de betrokken persoon automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

  De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor betalingsverwerking. Om het koopcontract te verwerken, zijn ook persoonlijke gegevens met betrekking tot de respectievelijke bestelling nodig.

  De overdracht van de gegevens heeft tot doel betalingen te verwerken en fraude te voorkomen. De controller zal PayPal-persoonsgegevens overdragen, met name als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren.

  PayPal kan de persoonsgegevens doorgeven aan aangesloten bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens moeten worden verwerkt in de bestelling.

  De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken bij PayPal. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking. 

  De huidige regelgeving voor gegevensbescherming van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

  29. Betaalmethode: gegevensbeschermingsregels voor Sofortüberweisung als betalingsmethode

  De controller heeft op deze website componenten van Sofortüberweisung geïntegreerd. Sofortüberweisung is een betalingsdienst waarmee producten en diensten op internet zonder contant geld kunnen worden betaald. Sofortüberweisung vertegenwoordigt een technisch proces waarbij de online winkel onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Hierdoor kan een winkelier direct na het plaatsen van de bestelling goederen, diensten of downloads aan de klant leveren.

  De exploitant van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland.

  Als de betrokkene tijdens het bestelproces “Sofortüberweisung” selecteert als betalingsoptie in onze online winkel, worden de gegevens van de betrokken persoon automatisch naar Sofortüberweisung verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor betalingsverwerking.

  Bij een aankoop via Sofortüberweisung, stuurt de koper de pincode en TAN naar Sofort GmbH. Sofortüberweisung voert vervolgens een overdracht naar de online winkel uit na een technische controle van het rekeningsaldo en toegang tot verdere gegevens om het rekeninggeld te controleren. De online handelaar wordt dan automatisch geïnformeerd over de uitvoering van de financiële transactie.

  De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld met Sofortüberweisung zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor betalingsverwerking. De overdracht van de gegevens heeft tot doel betalingen te verwerken en fraude te voorkomen. De verantwoordelijke voor de verwerking zal ook andere persoonlijke gegevens aan Sofortüberweisung overdragen als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen Sofortüberweisung en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door Sofortüberweisung worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren.

  Sofortüberweisung kan de persoonsgegevens doorgeven aan aangesloten bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens in de bestelling te verwerken.

  De betrokkene heeft ten opzichte van Sofortüberweisung de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.

  De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Sofortüberweisung zijn te vinden op https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

  30. Rechtsgrondslag voor verwerking

  Art. 6 ik stak aan. een AVG dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het leveren van enige andere dienst of overweging, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 ik stak aan. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, ik verlicht. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 dat ik heb aangestoken. d AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, dat ik heb verlicht. f AVG. Verwerkingsactiviteiten die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als verwerking nodig is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen deze. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47 zin 2 AVG). indien verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen deze. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47 zin 2 AVG). indien verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen deze. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47 zin 2 AVG).

  31. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde

  Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 verlicht? f GDPR is ons legitieme belang bij het uitvoeren van ons bedrijf ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

  32. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

  Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een contract uit te voeren of te initiëren.

  33. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken

  Wij informeren u dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. Belastingregels) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. Informatie over de contractant). Soms kan het nodig zijn om een contract af te sluiten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die we vervolgens moeten verwerken. Zo is de betrokkene verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou ertoe leiden dat de overeenkomst niet met de betrokkene wordt gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers.

  34. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

  Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

  Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator voor gegevensbeschermingsverklaring van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming voor Neder-Franken , in samenwerking met de gegevensbeschermingsadvocaten van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Advocaten gecreëerd.

  Google Analytics-aanvulling

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar afgekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook de gegevens verzamelen die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (incl.http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken .
  Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt

  Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder de voorwaarden van Google Analytics of onder het overzicht van Google Analytics . We willen erop wijzen dat op deze website Google Analytics rond de code “gat._anonymizeIp ();” werd uitgebreid om de geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering) te garanderen.

  reCAPTCHA

  We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google Inc. (Google) om uw vragen via het internetformulier te beschermen. De vraag dient om te onderscheiden of de invoer door een mens wordt gedaan of wordt misbruikt door geautomatiseerde, mechanische verwerking. De vraag omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Hiervoor wordt uw input naar Google verzonden en daar gebruikt. Google zal uw IP-adres echter vooraf inkorten binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar afgekort. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van deze service te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van reCaptcha, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Op deze gegevens zijn de afwijkende voorschriften voor gegevensbescherming van Google van toepassing. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar:https://policies.google.com/privacy?hl=de

  Cookiebeleid

  Met dit cookiebeleid informeert de website-exploitant de gebruiker van de website over het gebruik van cookies of soortgelijke opslagtechnologieën (hierna “cookies”) op deze website.

  Wat zijn cookies?

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webbrowser op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen om bepaalde informatie op te slaan. De volgende keer dat u onze website met hetzelfde apparaat bezoekt, wordt de informatie die in cookies is opgeslagen, teruggestuurd naar onze website (“First Party Cookie”) of naar een andere website waartoe de cookie behoort (“Third Party Cookie”).

  Door de informatie die is opgeslagen en teruggestuurd in de cookie, erkent de respectieve website dat de gebruiker deze al heeft geopend en bezocht met de webbrowser van zijn eindapparaat. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te tonen aan de gebruiker volgens zijn voorkeuren.

  Op het eindapparaat wordt echter alleen de cookie zelf geïdentificeerd. Verdere opslag van persoonsgegevens vindt alleen plaats als de gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of indien deze opslag absoluut noodzakelijk is om van de aangeboden en opgevraagde dienst gebruik te kunnen maken.

  Toestemming voor het gebruik van cookies

  Cookies die niet absoluut noodzakelijk zijn om de diensten op deze website te leveren, worden alleen gebruikt nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Door deze website actief te blijven gebruiken na het tonen van de cookiebanner, stemt de gebruiker in met het gebruik van cookies.

  De gebruiker kan zijn cookie-instellingen op elk moment individueel aanpassen, bijvoorbeeld door het activeren of deactiveren van individuele cookie-categorieën.

  Hoe de gebruiker cookies in het algemeen (inclusief de absoluut noodzakelijke cookies) in zijn browser kan deactiveren of verwijderen, wordt beschreven onder “Alle cookies deactiveren of verwijderen”.

  Categorieën van gebruikte cookies

  Afhankelijk van het doel en de functie verdelen we de cookies die door de website worden gebruikt in de volgende categorieën:

  • Strikt noodzakelijke cookies;
  • Functionele cookies;
  • Prestatiecookies;
  • Cookies voor marketing / derden / toestemming

  ABSOLUUT VEREISTE COOKIES

  Strikt noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat deze website, of de dienst, naar behoren functioneert. Dit betekent dat zonder deze cookies deze website of de dienst niet kan worden gebruikt zoals bedoeld. Dit type cookies wordt alleen gebruikt door de exploitant van de website (first party cookies) en alle informatie die in de cookies is opgeslagen, wordt alleen naar deze website gestuurd.

  Op onze website worden de volgende strikt noodzakelijke cookies gebruikt:

  NaamDoelTerm
  ckies_functionalAfmelden voor functionele cookies1 jaar
  ckies_performanceAfmelden voor prestatiecookies1 jaar
  ckies_marketingAfmelden voor marketing / cookies van derden / cookies die toestemming vereisen1 jaar

  Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies op deze website is mogelijk zonder toestemming van de gebruiker. Om deze reden kunnen absoluut noodzakelijke cookies niet afzonderlijk worden gedeactiveerd of geactiveerd. Deze functie is alleen beschikbaar voor cookies waarvoor toestemming is vereist, d.w.z. functionele cookies, prestatiecookies en marketing- / derde partij / toestemmingscookies. De gebruiker heeft echter altijd de mogelijkheid om cookies in zijn browser in het algemeen uit te schakelen (zie punt “Alle cookies deactiveren of verwijderen”).

  De wettelijke basis voor het gebruik van First Party Cookies is een legitiem belang (dwz belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van deze website en diensten) in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG).

  FUNCTIONELE COOKIES

  Functionele cookies stellen deze website in staat om informatie te verstrekken zoals B. om de gebruikersnaam of taalkeuze op te slaan en om de gebruiker op basis hiervan verbeterde en gepersonaliseerde functies aan te bieden. Deze cookies verzamelen en bewaren alleen geanonimiseerde informatie.

  Op onze website worden de volgende functionele cookies gebruikt:

  NaamDoelTerm
  cookielawEr is op de cookiebanner geklikt1 jaar
  shdWordt ingesteld wanneer de gebruiker inlogt op zijn Jimdo-pagina1 jaar
  has_close_teaserGeeft aan of de gebruiker een teaser heeft gesloten, zodat deze niet opnieuw wordt weergegevenSessie

  De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van functionele cookies door zijn cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

  De wettelijke basis voor het gebruik van de functionele cookies is een legitiem belang (dwz belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van deze website en diensten) in de zin van artikel 6, lid 1, onder f, AVG).

  PRESTATIE COOKIES

  Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt om hun aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit te verbeteren. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of en welke subpagina’s van onze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers bijzonder geïnteresseerd zijn. We registreren het aantal bezoeken aan een pagina, het aantal bezochte pagina’s, de tijd doorgebracht op onze website, de volgorde van de bezochte pagina’s, de zoektermen die onze gebruikers naar ons hebben gezocht, het land, de regio en, indien van toepassing, de stad van waaruit Toegang vindt plaats, evenals het percentage mobiele apparaten dat toegang heeft tot onze website.

  De gebruiker van de website heeft ook het recht om om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, persoonsgegevens die op hem betrekking hebben te verwerken, die wordt gebruikt voor statistische doeleinden in overeenstemming met Artikel 89, lid 1 AVG vindt plaats om bezwaar te maken. Om deze en andere rechten van betrokkenen uit te oefenen, kan een betrokkene te allen tijde contact opnemen met het contactadres dat in de opdruk of in de verklaring inzake gegevensbescherming is vermeld.

  Op onze website worden de volgende prestatiecookies gebruikt:

  NaamDoelTerm

  De websitegebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van prestatiecookies door zijn cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

  De wettelijke basis voor het gebruik van prestatiecookies is een legitiem belang (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website en diensten) in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG).

  MARKETING / DERDEN / VEREISTE COOKIES

  Marketing- / derden- / toestemmingscookies zijn onder meer afkomstig van externe reclamebedrijven en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de door de gebruiker bezochte websites, b.v. B. om doelgroepgerichte advertenties voor de gebruiker te creëren.

  De volgende marketing- / derde partij- / toestemmings-cookies worden op onze website gebruikt:

  NaamDoelTerm

  De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van marketingcookies door zijn  cookie-  instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

  Vanwege het hierboven beschreven gebruik is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. Als de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op basis van een door ons gegeven kennisgeving op de website (“cookiebanner”), is de wettigheid van het gebruik ook gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, verlicht. een GDPR.

  Deactivering of verwijdering van alle cookies

  De gebruiker kan zijn webbrowser zo instellen dat de opslag van cookies op zijn eindapparaat over het algemeen wordt voorkomen of hem wordt telkens gevraagd of hij akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Eenmaal ingesteld, kan de gebruiker cookies op elk moment verwijderen. Hoe het allemaal werkt, wordt beschreven in de helpfunctie van de betreffende webbrowser.

  Een algemene deactivering van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze website.

  Privacy Verzoek
  Geef ons zoveel identificatiegegevens als u nodig acht. We doen ons best om uw gegevens te identificeren en te verwijderen uit ons systeem. We bewaren uw verzoek totdat u verwijderen selecteert.